Aldrick the Blacksail

Halfling Captain

Description:
Bio:

Aldrick the Blacksail

The Compass Rose Datharaur Datharaur